Místa konání

Obecní dům, Smetanova síň

Náměstí Republiky 5, Praha 1

Národní kulturní památka Obecní dům patří k nejvýznamnějším secesním stavbám v Praze. Nachází se v samotném centru Prahy, v těsném sousedství Prašné brány. Na výzdobě Obecního domu se podíleli ve své době nejvýznamnější čeští malíři a sochaři –Preisler, Aleš, Švabinský, Ženíšek, Šaloun, Mařatka, Myslbek, Mucha. Od samotného počátku je Obecní dům objektem multifunkčním. Sály a salonky jsou využívány pro pořádání kongresů, konferencí, koncertů, plesů, módních přehlídek. Širší veřejnosti jsou přístupny pouze formou komentovaných prohlídek. V letech 1994 - 1997 se Obecní dům podrobil technicky i finančně velmi náročné kompletní rekonstrukci. Po svém znovuotevření se opět stal významným centrem společenského a kulturního života.

www.obecni-dum.cz

Chrám sv. Barbory, Kutná Hora

Důvod jeho výstavby je zcela unikátní. Byl totiž od počátku zamýšlen jako veliká reprezentativní stavba iniciovaná bohatými kutnohorskými měšťany. Podle kanonického práva měl chrám původně status pouhé kaple. Architektonicky ovšem směle konkuroval Pražské katedrále. Od roku 1995 je zapsán na seznamu Světového dědictví UNESCO.

Nejúchvatnější výjevy Svatobarborského chrámu zůstávají návštěvníkům skryty. Chrámy nebyly stavěny jen pro lidské oči, ale byly zasvěceny Bohu a ty nejroztodivnější objekty jsou umístěny vysoko nahoře. S dalekohledem nebo silným kukátkem můžete nad ochozy na pilířích obdivovat fantastickou faunu, tvořenou chimérami, netopýry, démony, harpyjemi, žábami nebo okřídlenými berany. Na jednom z jižních pilířů najdete i opici s pomerančem. Jedná se o první plastické zobrazení tohoto ovoce u nás. Uvnitř chrámu vás čeká atmosféra přitlumená barevným světlem vitráží a dokonalá akustika. Pořádají se zde varhanní koncerty a samozřejmě pravidelné mše.

www.kutna-hora.net

Mercedes Forum Praha

Daimlerova 2, Praha 4 – Chodov

Víceúčelová hala v prodejním a servisním centru Mercedes-Benz je unikátní prostor pro konání koncertů a dalších kulturních pořadů. Jedinečnost spočívá v tom, že koncertní sál je vytvořen za pomoci nejmodernějších technologií, které v prostoru vyhrazeném běžně prezentaci vozů Mercedes-Benz vytvoří špičkovou scénu s vysoce kvalitními akustickými vlastnostmi, pohodlným hledištěm a dobře viditelným jevištěm pro rozmanitá umělecká vystoupení.

www.mercedesforum.cz

The Loop Jazz Club

Občanská plovárna, U Plovárny 8, Praha 1 - Malá Strana

Od loňského roku je novinkou tzv. „pohyblivá“ scéna - Občanská plovárna. S pravidelnou hudební produkcí live jazzu a pod hlavičkou The Loop Jazz Club. V rámci MHF Prague Proms připravuje několik speciálních koncertů.

Myšlenka na vlastní jazzový klub zraje v hlavách členů ČNSO již dlouhou dobu. Šance na odpovídající prostor pro pořádání koncertů však nepřichází, a tak vzniká „pohyblivý" jazzový klub The Loop.
Vzhledem k tomu, že řada významných jazzmanů již v Praze v rámci sezony ČNSO nebo Proms vystoupila a rádi se vracejí, bude jejich další působení spojeno se značkou The Loop Jazz Club. 

Forum Karlín

Pernerova 51, Praha 8 

Forum Karlín je nový administrativně-společenský projekt v unikátní lokalitě rozvíjející se pražské čtvrti Karlín. Jeho součástí je víceúčelová hala s kapacitou 3 000 míst poskytující flexibilní zázemí pro všechny druhy kulturních, společenských a vzdělávacích akcí. Součástí tří podlaží jsou také terasy, vrchní patra navíc nabízí pozoruhodné výhledy do okolí. Lokalita pražské čtvrti Karlín nabízí veškeré zázemí, dostatek služeb i vyžití pro volný čas, klid i pulzující život v těsné blízkosti historického centra Prahy. Spojení historie a moderní architektury, kombinace administrativních prostor, obchodů a služeb, přítomnost nájemců působících v progresivních oblastech podnikání, to vše spoluvytváří zcela jedinečnou atmosféru. Na projektu Forum Karlín se výraznou měrou podílel světoznámý španělský architekt Ricardo Bofill.

„Dobrá architektura vychází vždy z porozumění mezi investorem a architektem. Pracuji na celém světě, setkávám se s různými lidmi a vím, že právě ono porozumění je velmi vzácné.  V případě Forum Karlín jsem měl velké štěstí, že jsem se setkal s lidmi, kteří vyslovili své požadavky, ale zároveň mi ponechali tvůrčí svobodu.”

Ricardo Bofill o projektu Forum Karlín

Loď Tajemství

kotviště na Výtoni (mezi Palackého a Železničním mostem), Praha 2

Patnáct let uplynulo od doby, kdy byla říční nákladní loď přestavěna pro své bohulibé účely. A kolik uplynulo vody ve Vltavě, to už nikdo nespočítá. Stovky, ba tisíce převážně kulturních akcí se odehrálo mezi Vyšehradem a Hradčanami, což je vymezená trasa tohoto unikátního dopravního prostředku.

Nechte se přivítat na palubě Divadelní lodi Tajemství bratří Formanů, která znovu nabírá dech a napíná plachty k vyplutí. Opět o něco rezavější, ale s palubou vydrhnutou a posádkou ani pasažéry neopuštěná.

Lichtenštejnský palác, Sál Bohuslava Martinů

Ma­lostran­ské náměstí 13, Malá Stra­na, Pra­ha 1

Pozdně ba­rokní stav­ba, kul­turní památka České re­pub­li­ky, zabírá ce­lou západní fron­tu Ma­lostran­ského náměstí a sta­vebně i ko­mu­ni­kačně spo­jený s ve­d­lejším Har­ti­gov­ským palácem - v Lich­tenštejn­ském paláci sídlí HA­MU.

Kon­certní síň - Sál Bo­husla­va Mar­tinů má ka­pa­ci­tu asi 200 osob, menší sál Ga­le­rie s ka­pa­ci­tou 150 osob je­využíván ja­ko výstavní pro­stor, ale ko­nají se zde i kon­cer­ty. Nej­bližší sta­ni­ce MHD: Ma­lostran­ské náměstí

Chrám Matky Boží před Týnem

Týnská ulička 629/1, Praha 1 – Staré Město

Nejslavnější chrám Starého Města, architektonický skvost a jedinečná klenotnice mimořádných uměleckých děl, je úzce spjat s českou historií. Působili zde jako kazatelé Konrád Waldhauser, Jan Milíč z Kroměříže či Jan Rokycana, je tu pohřben světoznámý dánský astronom Tycho de Brahe, který v Praze pracoval pro Rudolfa II., v chrámu bylo uloženo srdce českého krále Jiřího z Poděbrad, který jeho stavbu štědře podporoval.

Svojí návštěvou získáte nejen nové poznatky, ale především nové prožitky. Stačí vstoupit, protože podle Jaroslava Tůmy jsou nejkrásnější varhany u nás právě ty v pražském Týnském chrámu.